Công ty TNHH Bao bì Jiafeng Việt Nam

Giới thiệu: Là công ty có vốn đầu tư từ Trung Quốc, tính đến năm 2021 tổng vốn đầu tư của dự án là 2.700.000 USD.

Nội dung thực hiện dự án: Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa.

Địa điểm thực hiện dự án: Một phần lô K (K1-1), KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.