Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chengda Việt Nam

+ Giới thiệu: Là công ty có vốn đầu tư từ         , tính đến năm 2021 tổng vốn đầu tư của dự án là  

+ Nội dung thực hiện dự án:

+ Hình ảnh dự án: 1. CHENFENG (1.2.3….)