Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020

Luật đầu tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, riêng quy định tại khoản 3 Điều 75 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 9 năm 2020 và thay thế cho Luật đầu tư 2014 trước đó.

Luật đầu tư 2020 quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài.

Chi tiết Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020

Tải ngay