Luật số: 64/2020/QH14 ngày 18 tháng 6 năm 2020 về đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Luật này quy định về hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư; quản lý nhà nước, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Luật này áp dụng đối với các bên trong hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

TẢI VỀ MÁY